Filtry wyszukiwania:

Kategorie zadań

Typ zadań

Poziom

Typ matury

Formuła matury

Rok matury

Miesiąc matury

Zadania maturalne z biologii

Znalezionych zadań: 2026
2021

Matura Maj 2011, Poziom Podstawowy (Arkusze CKE), Formuła od 2005,
Zadanie 25. (3 pkt)

Typ nasady płatka usznego u człowieka dziedziczy się zgodnie z I prawem Mendla. Za tę cechę odpowiada jeden gen autosomalny. Jego dominujący allel (A) warunkuje płatek wolny, natomiast allel recesywny (a) płatek przyrośnięty. Rodzice posiadający wolne płatki uszne mają dziecko, którego płatki uszne są przyrośnięte.

a) Zapisz genotypy rodziców i dziecka, stosując dla oznaczenia alleli warunkujących typ nasady płatka usznego symbole podane w tekście.

Genotyp matki ……………….
Genotyp ojca ……………….
Genotyp dziecka ……………….

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną ilustrującą dziedziczenie tej cechy i oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało wolne płatki uszne.

 

Prawdopodobieństwo ……………………..

Pokaż rozwiązanie
Zobacz komentarze - 0

a) (0−1)

Tworzenie informacji Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech
u człowieka – określenie genotypów rodziców i dziecka

Poprawna odpowiedź

Genotyp matki: Aa                               Genotyp ojca: Aa                            Genotyp dziecka: aa

 

1 p. – za poprawne określenie genotypów rodziców i dziecka
0 p. – za niepoprawne określenie nawet jednego genotypu

 

b) (0-2)

Tworzenie informacji Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech
u człowieka – zapisanie krzyżówki genetycznej i określenie
prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy

Poprawne odpowiedzi
• Krzyżówka genetyczna:

• Prawdopodobieństwo: 75%

 

2 p. – za poprawny zapis krzyżówki genetycznej i poprawne określenie prawdopodobieństwa urodzenia się kolejnego dziecka z wolnymi płatkami usznymi
1 p. – za poprawny zapis krzyżówki genetycznej i błędne określenie prawdopodobieństwa
0 p. – za podanie prawdopodobieństwa przy błędnie zapisanej krzyżówce genetycznej

2022

Matura Maj 2011, Poziom Podstawowy (Arkusze CKE), Formuła od 2005,
Zadanie 26. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono fragment sieci pokarmowej biocenozy ogrodu.

a) Podaj jeden przykład prawdopodobnej zmiany, jaka zajdzie w składzie gatunkowym tej biocenozy, jeśli usunie się róże.

b) Wypisz z podanej sieci pokarmowej wszystkich konsumentów I rzędu.

Pokaż rozwiązanie
Zobacz komentarze - 0

a) (0−1)

Korzystanie z informacji Na podstawie schematu określenie zmian w składzie gatunkowym biocenozy

Przykłady poprawnej odpowiedzi
• W biocenozie tej prawdopodobnie wyginie skoczek różany.
• W biocenozie tej prawdopodobnie zmniejszy się liczebność mszyc.

 

1 p. – za podanie, że w biocenozie wyginie skoczek różany lub będzie mniej mszyc
0 p. – za podanie innego przykładu zmiany, np. wyginięcie mszyc

b) (0−1)

Wiadomości i rozumienie Wyróżnienie konsumentów I rzędu w sieci pokarmowej przedstawionej na schemacie

Poprawna odpowiedź
gąsienice motyli, mszyce, skoczek różany

 

1 p. – za wypisanie z przedstawionej sieci pokarmowej trzech konsumentów I rzędu
0 p. – za wypisanie mniej niż trzech konsumentów I rzędu lub za wypisanie nazw konsumentów innych rzędów

2023

Matura Maj 2011, Poziom Podstawowy (Arkusze CKE), Formuła od 2005,
Zadanie 27. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono piramidę pokarmową z biocenozy lasu oraz fragment przykładowej sieci pokarmowej.

 

 

 

Wpisz w wyznaczone miejsca obok schematu nazwy kolejnych poziomów troficznych przedstawionych w piramidzie.

Pokaż rozwiązanie
Zobacz komentarze - 0
Wiadomości i zrozumienie Opisanie na schemacie poziomów troficznych w piramidzie

pokarmowej

Przykład poprawnej odpowiedzi

 

1 p. – za poprawne wpisanie trzech nazw poziomów troficznych
0 p. – za wpisanie nawet jednej nazwy niepoprawnej

2024

Matura Maj 2011, Poziom Podstawowy (Arkusze CKE), Formuła od 2005,
Zadanie 28. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono piramidę pokarmową z biocenozy lasu oraz fragment przykładowej sieci pokarmowej.

 

 

Na podstawie analizy przedstawionej powyżej sieci pokarmowej wymień:

1. gatunek, który nie konkuruje z żadnym innym o pokarm

2. dwa gatunki najsilniej konkurujące o pokarm

Pokaż rozwiązanie
Zobacz komentarze - 0
Wiadomości i rozumienie Wskazanie w przedstawionej sieci pokarmowej gatunków
niekonkurujących i najsilniej konkurujących o pokarm

Poprawne odpowiedzi

1. królik
2. mysz i nornica lub sowa i żmija

 

2 p. – za podanie, że królik nie konkuruje z żadnym innym gatunkiem o pokarm (1.) i poprawne wskazanie pary gatunków, które najsilniej konkurują ze sobą o pokarm (2.) w przedstawionej sieci pokarmowej
1 p. – za podanie, że królik nie konkuruje z żadnym innym gatunkiem o pokarm (1.), lub wskazanie pary dwóch gatunków, które najsilniej konkurują ze sobą o pokarm (2.) w przedstawionej piramidzie pokarmowej
0 p. – za podanie innych gatunków zwierząt

2025

Matura Maj 2011, Poziom Podstawowy (Arkusze CKE), Formuła od 2005,
Zadanie 29. (1 pkt)

Uporządkuj wymienione zasoby naturalne, wpisując ich numery do odpowiedniej kolumny tabeli.

  1. Ropa naftowa
  2. Biogaz
  3. Drewno
  4. Gaz ziemny
  5. Węgiel kamienny

 

Zasoby nieodnawialne Zasoby odnawialne
Pokaż rozwiązanie
Zobacz komentarze - 0
Korzystanie z informacji Uporządkowanie podanych zasobów naturalnych według wskazanego kryterium

Poprawna odpowiedź

Zasoby Nieodnawialne Zasoby odnawialne
1, 4, 5 2, 3

 

1 p. – za poprawne wpisanie numerów wszystkich nieodnawialnych i odnawialnych zasobów naturalnych we właściwych kolumnach tabeli
0 p. – za niepoprawne przyporządkowanie lub brak przyporządkowania nawet jednego zasobu naturalnego.

2026

Matura Maj 2011, Poziom Podstawowy (Arkusze CKE), Formuła od 2005,
Zadanie 30. (2 pkt)

Odpady organiczne stanowią 35–50% objętości odpadów w gospodarstwie domowym. W wielu krajach Europy prowadzi się obowiązkową segregację odpadów z oddzieleniem odpadów organicznych. W Polsce segregowanie nie jest obowiązkowe.

Podaj po jednej korzyści dla gospodarstwa domowego i dla środowiska wynikającej z segregowania odpadów.

1. Korzyść dla gospodarstwa domowego

2. Korzyść dla środowiska

Pokaż rozwiązanie
Zobacz komentarze - 0
Korzystanie z informacji Sformułowanie argumentów uzasadniających korzyści wynikające z segregowania odpadów

Przykłady poprawnych odpowiedzi

Korzyści dla gospodarstwa domowego:
• Segregowanie pozwala zredukować koszty wywozu odpadów.
• Oddzielenie odpadów organicznych i ich kompostowanie dostarcza naturalnego nawozu, który można wykorzystać, np. w ogrodzie lub do nawożenia trawnika.

Korzyści dla środowiska:
• Segregowanie odpadów zmniejsza ilość śmieci wywożonych na wysypiska, co może zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko lub ograniczyć zajmowanie kolejnych terenów pod wysypiska.
• Stosowanie kompostu zamiast nawozów sztucznych może ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko, np. eutrofizacja wód.

 

2 p. – za podanie jednej korzyści dla gospodarstwa domowego i jednej korzyści dla środowiska wynikających z segregowania odpadów
1 p. – za podanie jednej korzyści dla gospodarstwa domowego lub jednej korzyści dla środowiska wynikającej z segregowania odpadów
0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub zbyt ogólne, lub nieadekwatne do danej części polecenia, np. korzyść dla środowiska: odpady mogą być kompostowane i wykorzystane jako nawóz naturalny